Algemene ledenvergadering vv GEO op 8 december 2014

 

Op maandag 8 december is de algemene ledenvergadering van de vv GEO

 

Maandag 8 december 2014 om 20:00 uur in het clubhuis.

 

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2013

3. Mededelingen bestuur

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie (Kasper Teunis en Johan Oomkes)

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

8. Jaarverslag jeugdcommissie

9. Jaarverslag activiteitencommissie

10. Jaarverslag logistiek

11. Jaarverslag sponsorcommissie en aanbieden cadeau door de Club van 59

12. Vaststellen contributie 2014 – 2015

– pauze –

13. Vaststellen begroting 2014 – 2015

14. Bestuursverkiezing.

Ex art.3 lid 3 van het H.R. is aftredend de secretaris dhr. M.Welling.

Hij is herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor de functie van secretaris kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden.

15. W.V.T.T.K.

16. Rondvraag

17. Sluiting.