Algemene ledenvergadering vv GEO maandag 17 december 2018.

Op maandag 17 december 2018 zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden.

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vv GEO is op maandag 17 december 2018 om 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

Alle leden van de vv GEO en ouders van leden onder de 16 jaar nodigen we hierbij uit om aanwezig te zijn.

Agenda Algemene ledenvergadering vv GEO maandag 17 december 2018

Aanvang: 20:00 uur in het clubhuis van de vv GEO.

 

1. Opening en vaststellen van de agenda

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2017

 

3. Mededelingen bestuur

 

4. Jaarverslag secretaris

 

5. Jaarverslag penningmeester

 

6. Verslag kascommissie ( Willard Wigboldus en Geerle van der Veen)

 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie

 

8. Jaarverslag jeugdcommissie

 

9. Jaarverslag activiteitencommissie

 

10. Jaarverslag logistiek

 

11. Jaarverslag sponsorcommissie

 

12. Vaststellen contributie 2018 – 2019

 

– pauze –

 

13. Vaststellen begroting 2018 – 2019

 

14. Bestuursverkiezing.

 

Ex art.3 lid 3 van het H.R. is aftredend de voorzitter dhr. W.Benneker

 

Hij is niet herkiesbaar.

 

Het bestuur draagt dhr. A. Leijssenaar voor als nieuwe voorzitter.

 

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden.

 

15. W.V.T.T.K.

 

16. Rondvraag

 

17. Sluiting.